Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης:Συνεδρίαση Τρίτη 14 Οκτώβρη 2014,ώρα 7.00 μ.μ Την Τρίτη 14/10/2014 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2014.
2. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2014.
3. Λήψη απόφασης για έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ» , αρ.μελ. 20/2011.
5. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι –ΙΙ», αριθμ. μελ. 15/2014.
6. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ », αρ. μελ. 18/2014.

7. Λήψη απόφασης περί ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης «Πολεοδομική μελέτη –πράξη εφαρμογής του εκτός σχεδίου τμήματος εντός του οικισμού Βακαλόπουλου Π.Ε.11 Δημοτικής ενότητας Παλλήνης».
8. Λήψη απόφασης περί μη υποβολής ενστάσεων κατά της ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης «Τμήματος της περιοχής «Άνω Μπαλάνα» κατόπιν της άρσης των δεσμεύσεων από πλευράς Αρχαιολογικής Νομοθεσίας».
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ», Αρ. Μελ. 02/2013.
10.Λήψη απόφασης περί έγκρισης του έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ» , Αρ. Μελ. 06/2014.
11.Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2011 Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ », Αρ.Μελ. 34/2011.
12. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΣΔΥ ΜΑΡΙΖΑΣ ».
13. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑ ΣΚ3».
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπ΄ αριθμ. 27504/23.07.2014 σύμβασης προμήθειας καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων.
15. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή σύγκλιση 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 02: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» για την πράξη με τίτλο «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Παλλήνης» και ορισμό υπόλογου.
16. Λήψη απόφασης για ορισμό αντιπροσώπων του Δήμου Παλλήνης στο ΣΠΑΠ.
17.Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθμ. 74/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ».
18. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών για την υλοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων της 28 ης Οκτωβρίου για το έτος 2014.
19.Λήψη απόφασης για διόρθωση της υπ’ αρ. 1–08/01/2014 Επαναβεβαίωσης Εισπρακτέων Υπολοίπων Οικονομικού Έτους 2013 στο Οικονομικό Έτος 2014
20. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου.
21. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) για το έργο: «Επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής τοπικής διαχείρισης και αξιοποίησης των παραγόμενων οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Παλλήνης».
22. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».
23. Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης για εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Φτώχειας.
24. Λήψη απόφασης για έγκριση για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως στον κ. ΜΠΙΛΙΡΗ ΑΓΓΕΛΟ.
25. Λήψη απόφασης περί αποδοχής κοινωφελούς εργασίας του Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Θεοφάνους.
26. Λήψη Απόφασης περί αποδοχής κοινωφελούς εργασίας του Τ. ΣΠΥΡΙΔΩΝA του Γεωργίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου