Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Παλλήνης


Την Τρίτη στις 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, μετά από επίσημη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Λιακόπουλου Άγγελου.

ΘΕΜΑΤΑ:


1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2014.
2. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2014.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄ ραιθμ 17/2014 μελέτης και κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ- ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
4. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» , Αρ. Μελ. 20/2012.
5. Λήψη απόφασης για έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕ ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», Αρ. Μελ. 05/2012.
6. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2014», Αρ. Μελ. 17/2013.
7. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2014», Αρ. Μελ. 12/2014.
8. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
9. Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
10. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης τμήματος της οριστικής μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δήμου
Παλλήνης Γειτονιάς Γαργηττού του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΚΑΙ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ ΙΙ».
11. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης τμήματος μηκοτομής της μελέτης ομβρίων υδάτων Δήμου Παλλήνης ΔΕ
Ανθούσα του υπό κατασκευή έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕ ΑΝΘΟΥΣΑΣ».
12. Λήψη απόφασης για έγκριση της γ΄κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις σχολικές
επιτροπές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.
13. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 68/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
14. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθμ. 65/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».
15. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών–υπηρεσιών & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής τους.
16. Λήψη απόφασης για «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» για την ΔΕ Ανθούσας.
17. Λήψη απόφασης για συγκρότηση α΄ βάθμιου συλλογικού πειθαρχικού οργάνου Δήμου Παλλήνης.
18. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής ‘Έργων άνω των 5.870,00 € για το έτος 2014.
19. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής ‘Έργων κάτω των 5.870,00 € για το έτος 2014.
20. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής προμηθειών-Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε έργα,
εργασίες, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ. του άρθρου 67 ΠΔ 28/80 για το έτος 2014, για τη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
21. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής προμηθειών-Υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε Η/Μ
έργα, εργασίες, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ. του άρθρου 67 ΠΔ 28/80 για το έτος 2014 για τη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
22. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών που ενσωματώνονται σε εργασίες, μεταφορικές υπηρεσίες κλπ για το έτος 2014, του άρθρου 67 ΠΔ 28/80 για την διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών.
23. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπολόγου σε χρηματοδοτούμενα έργα.
24. Λήψη απόφασης για ορισμό γνωμοδοτικής επιτροπής σχετικά με την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία
αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/06).
25. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας στο Δήμο Παλλήνης.
26. Λήψη απόφασης για ορισμό επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων.
27. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση υπογραφής συμβολαίων από προσκύρωση δρόμων, κοινόχρηστων χώρων,
όμορων ιδιοκτησιών κ.λ.π. σύμφωνα με το Ν. 1337/83 καθώς και άλλων διατάξεων περί προσκυρώσεων.
28. Λήψη απόφασης για χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου χρηματικού ορίου
κλήσεων.
29. Λήψη Απόφασης περί αποδοχής κοινωφελούς εργασίας του κ. M. Α. του Ιωάννη.
30.Λήψη Απόφασης περί αποδοχής κοινωφελούς εργασίας του Τ. Κ. του Ιωάννη.
31. Λήψη Απόφασης περί αποδοχής κοινωφελούς εργασίας του κ. Γ. Ε. – Θ. του Ευστράτιου.
32. Λήψη Απόφασης περί αποδοχής κοινωφελούς εργασίας του κ. Μ. Ι. του Γεωργίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου